هدف از این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر

2-3- خدمات الكترونیكی

2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن

2-3-2-مدل فعال‌کردن

2-3-3-مدل ادغام

2-3-4-مدل رشد

2-3-5-گذرگاه ادغام

2-3-6-ابزار تعامل کاربر

2-3-7-درگاه پرداخت

2-3-8- پورتال داخلی

2-4-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات  الكترونیك

2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات

2-5-1-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی

2-5-2-فناوری  اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی

2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی

2-5-3-1-تسهیلات دسترسی

2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات

2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی

2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات

2-6-تجارت الکترونیک

2-7-تجارت الكترونیكی در برابر تجارت سنتی

منابع

 

 

 

توسعه روستایی بطور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سراسر جهان است . افز ایش توان وآمادگی مد یران و دست اندرکاران بخش روستا یی بر ای درک پیچیدگی ها ی فزاینده و ارائه راه حل ها ی راهبردی نیازمند اطلاعا ت با یسته و مفید، بمنظور گز ینش و اجرا ی بهتر پروژه ها، طرح ها و سیاست ها ی توسعه روستایی می باشد . فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک فرصت طلا یی برا ی مد یران روستا یی بمنظورکسب آمادگی و پاسخگویی به چالش ها و تنگناهای روستایی فراهم آورد.با آنکه سکونتگاههای روستایی سهم عمده ای از جمعیت و منابع اقتصادی کشور را در خود دارند، ولی کمتر به نیازها و خواسته های ساکنان این سکونت گاههای کوچک اما مؤثر در تولید اقتصادی توجه شده است .اطلاعات در عرصه کشاورزی و توسعه روستایی نه تنها به عنوان یکی از اصل ی ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی و اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه نیز به شمار می آید

 

 

 

فناوری اطلاعات مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می آید که با سرعت چشم گیری نیز در حال توسعه است. این که در برنامه دولت 10000 روستا برای راه اندازی دفاتر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده و تاکنون بیش از ٦٠٠٠ دفتر آن به بهره برداری رسیده است  .   فرآیند توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی دارای پنج مرحله اصلی پیدایش، ارتقاء،تعامل، تراکنش و یکپارچگی است. ایران از سال ١٣٨٢ اولین مرحله در فرآیند توسعه این فنآوری را برای جوامع روستایی آغاز کرد.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسیده است تا عوامل مؤثر در پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بین روستائیان مورد ارزیابی قرار گیرند. همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را روشن می سازد .(الهامی،1385)