هدف از این تحقیق پایان نامه سبب شناسی اضطراب امتحان و بررسی عوامل موثر بر آن می باشد.

 

 

کليه عوامل فردي و شخصيتي موثر در ايجاد اضطراب امتحان را مي توان در يک طبقه بندي کلي به سه دسته عوامل فردي و شخصيتي، عوامل آموزشگاهي و عوامل خانوادگي تقسيم بندي کرد.

 


          عوامل فردي و شخصيتي 

الف) اضطراب عمومي 
بين اضطراب امتحان و اضطراب عمومي که يک صفت شخصيتي است و در افراد مختلف ميزان آن متفاوت است رابطه وجود دارد. از جمله تحقيقاتي که اين رابطه را تأييد مي کنند، مي توان به پژوهش کال و همکاران (1994) اشاره کرد. در اين پژوهش کودکاني که والدين آن ها از هم جدا شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که اين کودکان در مقايسه با کودکاني که با هر دو والد خود زندگي مي کردند، نمره هاي تحصيلي پايين تري داشتند و اضطراب عمومي و اضطراب امتحان بيشتري گزارش نمودند. پژوهش ديگري نيز توسط همبري (1988) صورت پذيرفته است که بيان گر همبستگي مثبت معني دار بين اين دو سازه روان شناختي در بين دانش آموزان پايه هاي اول تا دوازدهم دبيرستان و دانشجويان دانشگاه مي باشد. اين همبستگي بين دانش آموزان قوي تر گزارش شده است(به نقل از ابولقاسمي، 1374).

 

 

 

ب) عزت نفس
عزت نفس ميزان ارزش و اعتباري است که يک فرد در زمينه هاي مختلف زندگي، به ويژه خانوادگي، تحصيلي، اجتماعي و جسماني، براي خود قائل است. افراد داراي عزت نفس بالا توانايي برخورد شايسته با امتحان و مشکلات آن را در خود مي بينند. تحت تأثير تغييرات محيط قرار نمي گيرند و به توانايي هاي خود اطمينان دارند. در مقابل، افراد داراي اعتماد به نفس پاين به دليل عدم اطمينان و اعتماد به توانايي هاي خود در موقعيت اجتماعي، عملکرد ضعيفي را ارئه مي دهند(بيابانگرد، 1378). فرنچ   معتقد است از آن جا که عزت نفس کودک زمينه و اساس ادراک وي از تجارب زندگي را فراهم مي سازد، داراي ارزش ويژه اي است. شايستگي عاطفي-اجتماعي که از خود ارزيابي مثبت منتج مي شود، مي تواند به عنوان سپر يا نيرويي در مقابل اضطراب و مشکلات خطير آينده به کودک کمک کند(فرنچ، 1972).

 

 


وقتي که دانش آموزان خود را دست کم بگيرند و به توانايي هاي خود اعتماد نکنند، در آن ها اضطراب به وجود مي آيد. آن ها فکر مي کنند که از عهده حل مسائل بر نمي آيند. خود را با ديگران مقايسه مي کنند و در اين مقايسه توانايي هاي ديگران را بر قابليت هاي خود ترجيح مي دهند. آن ها خود را بيش از امتحان در مدار توجه قرار مي دهند، در خود ايجاد انگيزه نمي کنند، خود پنداره منفي پيدا مي کنند. اين دانش آموزان قابليت کنترل خود را ندارند و با کوچک ترين دگرگوني در موقعيت امتحان خود را مي بازند و نمي توانند سازگاري حاصل نمايند. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب امتحان

تعریف عملیاتی اضطراب امتحان

گفتار اول: اضطراب امتحان    7
شيوع و پيامدهاي اضطراب امتحان    12
سبب شناسي اضطراب امتحان    14
عوامل فردي و شخصيتي    14
الف) اضطراب عمومي    14
ب) عزت نفس    15
ب) هوش    17
ت) توجه و تمرکز    17
عوامل آموزشگاهي و جامعه ای    17
الف) انتظارات معلمان    18
ب) رقابت    18
ب) سيستم آموزشي حاکم بر مدارس    20
ج) عوامل خانوادگي    20
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    23
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    23
تحقيقات  انجام شده ی داخلي    26
منابع    37