هدف از این تحقیق بررسی انواع اضطراب و نظریه های اضطراب می باشد.

 

 

 

انواع اضطراب

1.    اضطراب متعادل :   این اضطراب معیاری مناسب برای کسب آگاهی افراد از حالت های مختلف خود است. برای ارزیابی اضطراب خود در برابر حوادث، باید به واکنش هایی که نشان می دهیم توجه کنیم. چنانچه این واکنش ها با میزان و شدت خطر متناسب باشد می توان گفت دارای اضطراب طبیعی هستیم. بنابراین، اضطراب متعادل برای داشتن یک شخصیت قوی ضروری است(هامر و بورتون ، 1995).

2.    اضطراب شدید : به اعتقاد رولومی، برخلاف نوع متعادل، واکنشی است نامتناسب با خطری که انسان با آن روبرو است، و با سازوکارهای دفاعی، تعارض ها و علائم غیر طبیعی همراه است (پراپاوسیس ، 1996).

 

3.    اضطراب حالتی :  این اضطراب در طول زمان دگرگون می شود و اضطرابی است ناپایدار که فرد آن را دریک لحظه ی معین تجربه می کند (اسپیل برگر ، 1972).


4.    اضطراب صفتی : این اضطراب یک ویژه گی شخصیتی ثابت است. افرادی که از این ویژه گی  برخوردارند، در معرض شرایط و موقعیت ها، تهدید کننده ی بیشتری قرار دارند و پاسخ های فیزیولوژیکی شدید نشان می دهند (موریس، بال ، 1996).

 

اسپیل برگر (1996 ) میان اضطراب صفتی و حالتی تمایز قائل است. به گفته کلانز  (1987) : اضطراب حالتی مانند انرژی جنبشی برای اضطراب صفتی، و اضطراب صفتی مانند انرژی پتانسیل با انرژی در دسترس برای عمل، هنگام رویارویی با یک محرک مناسب است  (مارتنز، 1990).

 

 


به طور کلی، ارتباط میان اضطراب و نحوه عملکرد ورزشکار توسط نظریه های سائق (تحریک ) و فرضیه U ی وارونه بیان می شود.برپایه ی نظریه ی سائق که از کوشش های مشترک هال (1943) و اسپنس (1956) شکل گرفته، بین سطح اضطراب و اجرای ورزشی ارتباطی خطی وجود دارد. بدین معنا که با افزایش اضطراب سطح عملکرد متناسب با آن افزایش می یابد.نظریه U ی وارونه که توسط یرکیس و دادسون ارائه شده به این معنا است که عملکرد، هم زمان با حالت برانگیختگی تسهیل می شود و تا سطح مطلوب ادامه می یابد  (برد، 1995).

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی اضطراب 2
 2-2-1-اضطراب شناختی2
 2-2-2- اضطراب جسمانی3
2-3- انواع اضطراب 23
2-4- نظریه های اضطراب24
 2-4-1-نظریه اضطراب چند بعدی 25
 2-4-2- نظریه فاجعه 25
 2-4-3- نظریه اضطراب بهینه 26
2-5- چگونگی اندازه گیری اضطراب 26
2-6- نشانه های اضطراب 27
2-7- سبب شناسی و درمان اضطراب از دیدگاه روان کاوی ، رفتاری و شناختی 27
 2-7-1- نظریه روان پویشی 27
 2-7-2- نظریه رفتاری28
 2-7-3- نظریه شناختی 29
 2-7-4- نظریه طرحواره بک 32
2-8- مدل شناختی کلارک و ولز32
 2-8- 1- الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ ( 1997 
2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
 2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-19- جمع بندی سوابق پژوهش و چشم انداز

منابع و مآخذ