خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره حسابرسی و مفاهیم بنیادین آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مطابق با استانداردهای بین المللی بیمه و حسابرسی، تلاش هایی در زمینه درک کیفیت حسابرسی در گذشته صورت گرفته است. اماهیچ کدام از انها به تایید و پذیرش جهانی نرسیده است. کیفیت حسابرسی، مفهومی چند وجهی است که از دیدگاه هاي مختلف می تواند مورد بررسی قرارگیرد. در یک دیدگاه " گزارش حسابرس به عنوان یک محصول" مورد توجه قرار می گیرد و کیفیت این  محصول از جهت مطابقت با استانداردهاي تعیین شده بیانگر کیفیت حسابرسی می باشد. در دیدگاه دیگري که درخصوص کیفیت حسابرسی مطرح است، "حسابرسی به عنوان یک خدمت" درنظر گرفته  می شود که این خدمت باید توسط اشخاص واجد شرایط ارائه شود و فرایند انجام این خدمت و ارائه گزارش نتایج آن، تابع ضوابط و استانداردهاي خاص است. بنابراین در صورتی که ارائه خدمت مزبور، از نقطه شروع تا نقطه پایان که ارائه گزارش حسابرسی است، مطابق با استانداردها و ضوابط تعیین شده انجام شود، از کیفیت لازم برخوردار است. به عبارت دیگر در این دیدگاه، نگاه سیستمی برکیفیت حسابرسی حاکم است و کیفیت ورودي ها، فرآیند و خروجی هاي حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزاي سیستم، مورد تأکید و توجه قرار می گیرد.( 2011،IAASB ) 

 

 

 

فهرست مطالب

2-2) اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی  حسابرسی

2-2-1) تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات

2-3) کیفیت حسابرسی

2-3-1)کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس

2-3-2) رهنمود های کیفیت حسابرسی

2-3-3) عناصر کیفیت

2-3-4) تشریح مدل کیفیت حسابرسی

2-3-4-1) "عرضه"  حسابرسی و کیفیت حسابرسی

2-3-4-2) "تقاضا" ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی

2-3-5) شرایط بستر کیفیت حسابرسی

2-3-6) محصولات خدمات کیفیت حسابرسی

2-3-7) سنجش کیفیت حسابرسی

2-3-7-1) سنجش کیفیت حسابرسی در ایران

2-3-8) رفتارهای غیرحرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی

پیشینه

منابع