خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره عدم تقارن اطلاعات مالی و پیامد ها و آثار آن در بازار سرمایه ای با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

رقابت، سرمایهگذاران و تحلیل گران مالی را به سوی بدست آوردن اطلاعات مرتبط با شركت از بسیاری از منابع غیر از گزارشات حسابداری شركت و حتی خارج از خود شركت سوق میدهد. برای مثال تحلیل گران اطلاعات، تولید هفتگی شركتها را بدست آورده و با مدیریت مصاحبه میكنند. تحلیل گران همچنین با رقبای شركت در مورد فروش و با اعتبار دهندگان در مورد وضعیت اعتباری شركت مصاحبه میكنند. به طور میانگین در یك بازار كارا كه قیمت های سهام بر اساس نرخ مورد انتظار بازار تعدیل شده باشد، این قیمتها برآورد صحیحی از ارزش آتی سهام هستند. از این رو اگر سود حسابداری به طور تجربی به قیمت سهام یا تغییرات قیمت سهام ارتباط دارد، این سودها می توانند شاخص مناسبی از ارزش یا تغییرات در ارزش سهام باشند. هر چند این سودها با استفاده از یك مفهوم از سود محاسبه نشده باشند.

 

 

 

فهرست مطالب

2-4- عدم تقارن اطلاعاتی

2-4-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار

2-4-1-1 شكل ضعیف

2-4-2-2 شكل نیمه قوی

2-4-1-3  شكل قوی

2-4-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

2-4-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

2-4-4 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی

2-5- بیان تئوریک رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد

2-6- پیشینه پژوهش

منابع