دانلود پاورپوینت عدالت در سازمان جهت رشته مدیریت در قالب 94 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

نظریة برابری- استیسی آدامز


بر اساس نظریة برابری، فرد نسبت آورده ها به دریافتی های خود را با هم مقایسه می کند؛ رخداد سه حالت ممکن است:

•برابری: فردی که به برابری باور دارد، حساس نسبت به برابری نامیده می شود.
•نابرابری منفی: فردی که از نابرابری منفی ناراحت نیست، سخاوتمند نامیده می شود.
•نابرابری مثبت: فردی که از نابرابری مثبت خشنود می شود،       ذی حق نامیده می شود.

 

 

 


عدالت توزیعی
•قاعدة عدالت و انصاف بیشترین توجه را به خود معطوف کرده است؛
•اغلب به عدالت توزیعی از منظر اقتصادی (وجود یا نبود پیشنهاد شغلی، برکناری از کار، حفظ یا از دست دادن شغل و ...) نگاه شده است تا از منظر احساسی- اجتماعی (دفتر کار مناسب شأن و ...).

 

 

 

عنوان :
برابری
عدالت
انواع روابط مبادله ای بین فرد و سازمان
بر مبنای الگوی اتزیونی از سازمانها
مبادلة اجتماعی
نظریة برابری- استیسی آدامز
راهبردهای اساسی کاهش نابرابری

عدالت در سازمان
عدالت توزیعی
لطفاً قضاوت کنید!
عدالت رویه ای
مدل های عدالت رویه ای
عوامل شکل دهنده (علل)‌ عدالت رویه ای
پیامدهای عدالت رویه ای
عدالت مراوده ای
عدالت مراوده ای
بی عدالتی مورد انتظار
مدل بی عدالتی مورد انتظار
قضاوت دربارة انصاف
قضاوت دربارة وجود انصاف
آثار مرتبط با انصاف
عدالت اطلاعاتی
عدالت کیفری (جزایی)